Vedtægter og Strategi

Vedtægter for Østsjællands Beredskab er fællesskabets grundlæggende regelsæt, der fastsætter sammensætning og regler for Beredskabskommissionens virke.
Interessentkommuner har forud for dannelsen af fællesskabet vedtaget en ejerstrategi, der fastlægger de overordnede rammer for samarbejdet.
Det er i ejerstrategien fastsat, at der hvert år udarbejdes en strategiplan for det kommende år. I strategiplanen opstilles en række mål, som Østsjællands Beredskab i sin drift og styring skal søge at opnå.

Strategiplan

Strategiplanen tager udgangspunkt i ejerstrategien og fastlægger en række overordnede mål for Østsjællands Beredskab. Strategiplanen kan betragtes som ”hovedplanen” og underbygges af en række delplaner på konkrete områder (effektiviseringsstrategi, udbudsstrategi, investeringsstrategi og risikobaseret dimensionering). Herudover omsættes den i administrationen til en række delmål for de enkelte afdelinger i Østsjællands Beredskab...

Strategiplan
Læs mere...Redaktør

Ejers strategi

Østsjællands Beredskab skal skabe tryghed for alle borgere, virksomheder og samfundet som helhed.

Østsjællands Beredskab etableres som et fælles beredskab, som samtidig skal være synligt for borgerne i de enkelte kommuner.

Østsjællands Beredskab er baseret på politiske intentioner omkring konsensus.

Ejers strategi
Læs mere...Redaktør

Vedtægter

Fællesskabet har til formål at varetage opgaver vedrørende det kommunale redningsberedskab efter beredskabsloven samt andre opgaver, som hensigtsmæssigt kan varetages i tilknytning hertil, og som efter lovgivningen kan overdrages til Fællesskabet til selvstænig varetagelse. Deopgaver, som Fællesskabet varetager, fremgår af bilag 2.

Vedtægter
Læs mere...Redaktør