Team Brandkadet

Team Brandkadet er et tilbud målrettet unge i alderen 14-17 år med behov for en yderligere motivation til igangsættelse eller fastholdelse videreuddannelse og beskæftigelse. Team Brandkadet er et læringsforløb for alle unge og er designet til at kunne inkludere unge med skolemæssige og sociale udfordringer. Brandkadetforløbene tilbydes til ressourcestærke og udsatte unge, hvoraf en andel kommer fra særligt udsatte boligområder.

Deltagergruppen udvælges med udgangs punkt i den viden, man bl.a. i Kommunernes Landsforening KL har indsamlet om effekten af fokuserede indsatser for særlige grupper af børn og unge. Viden som bl.a. giver et indblik i de unges uddannelsesparathed og deres faglige personlige og sociale forudsætninger. Dette er nødvendigt for at klare sig videre i uddannelse og job, og viden om de sociale, beskæftigelsesmæssige og sundhedsmæssige problemstillinger der gør sig gældende i udsatte boligområder.

 

Alt om BrandkadetterHop til Ansøgningsskema

HVAD

Team Brandkadet i Østsjællands Beredskab er bygget op om at tilbyde de unge aktiviteter, der fremmer samarbejdsevner, bygger selvtillid, udfordrer marginalisering og giver den unge en meningsfuld relation til uddannelse og job. Team Brandkadet er en ramme, som sætter fokus på en form for læring, som engagerer og aktiverer den unge på en måde, som er markant anderledes end det, den unge oplever i skolesammenhæng. Undervisningen varetages af Østsjællands Beredskabs rutinerede instruktører og brandfolk. Gennem brand- og redningsrelateret undervisning lærer den unge at tage meningsfuld og relevant del i lokalsamfundet med et stærkt kendskab til førstehjælp, elementær brandbekæmpelse og forebyggelse af ulykker. Forløbet giver de unge indsigt og færdigheder i:

  • Brandslukning
  • Førstehjælp
  • Fysisk træning og sundhed
  • Samarbejde
  • Brandsikkerhed & forebyggelse
  • Fyrværkeri
  • Samarbejdet med Politiet og ambulancetjenesten
  • Arbejds- og uddannelsesmiljøer

EFFEKT & UDBYTTE

Evalueringer af brandkadetprojekter landet over viser en klar tendens til, at de deltagende unge har fået udviklet deres samarbejdsevner, opbygget ansvarsfølelse, får øget læringslyst og evner til at gribe ind i en kritisk situation og redde liv. Det er kompetencer, som bidrager til at den unge tager del i sit lokalmiljø og

I boligområder med en større grad af social belastning er udfordringer med hærværksbrande og chikane af indsatspersonel stort set forsvundet efter etablering af øget samarbejde med og kendskab til redningsberedskabet gennem brandkadetforløbene. Den unge kommer til at spille en reel rolle og gøre en forskel i virkeligheden. Det smitter af på den unges motivation til at løfte de udfordringer, de ellers måtte befinde sig i og det giver lyst til at lære.

Brandkadet ansøgning