Her finder du svar på brandregler

Hvis du ikke finder svar i nedenstående eksempler er du velkommen til at kontakte os direkte her.

Her er et overblik over de mest anvendte vejledninger samt de hyppigst stillede spørgsmål.

Spørgsmål og Svar

 1. Må jeg nedlægge en flugtvej?

  Som udgangspunkt må man ikke nedlægge en flugtvej. En flugtvej er den mulighed man har for uhindret at kunne komme ud af en bygning. Hvis denne mulighed skal udelukkes skal man kontakte den lokale byggemyndighed i kommunen.

 2. Må jeg fjerne en branddør eller væg?

  Det kan normalt ikke lade sig gøre at fjerne en branddør eller en brandvæg. En branddør eller en brandvæg er en sikkerhedsfaktor i et byggeri, som normalt er nødvendigt for brandsikkerheden i bygningen. Hvis der er forhold som gør at man ønsker at fjerne denne, skal man kontakte den lokale byggemyndighed i kommunen.

 3. Hvor meget og hvor må jeg opbevare gasflasker?

  Du må opbevare op til 40 kg gas indendørs i form af flasker på højst 11 kg, som ikke er i brug. Rummet, som flaskerne opbevares i, skal være placeret over terræn og have mindst en dør eller et oplukkeligt vindue til det fri. Opbevaringen af gasflasker i kældre er ikke tilladt. Gasflaskerne skal sikres mod farlige påvirkning, for eksempel stød, fald og opvarmning og de skal opbevares stående, eller virker sikkerhedsventilen ikke. Se mere information i dette link(sik.dk)

 4. Hvor mange og hvordan skal jeg transportere gasflasker i min bil?

  Gasflasker skal så vidt muligt transporteres stående. Alternativt kan de transporteres liggende. I begge tilfælde skal de være fastholdt, så de ikke forskubber sig. Man må samlet højst transportere brutto 80 kg gas (privatbil samt trailer).

 5. Hvor mange liter brandfarlige væsker må jeg opbevare i hjemmet?

  Hvis, du opbevarer mindre end 25 liter brandfarlig væske, så stilles der ingen krav. Udendørs må du ligeledes opbevare op til 25 liter brandfarlig væske. I etageejendomme må man opbevare op til 25 liter brandfarlig væske i hver lejlighed. Mere information her(brs.dk)

 6. Må jeg affyre mit fyrværkeri efter nytår?

  Det fyrværkeri som du har købt i december måned må kun affyres i perioden 27. december til og med 1. januar. Resten af året er det ikke tilladt for privatpersoner at affyre fyrværkeri. Mere information her.

 7. Må man opsættes skylanterner?

  Man må som udgangspunkt ikke opsende skylanterner (Rispapirlamper). Mere information her(trafikstyrelsen.dk).

 8. Hvad er den risikobaseret dimensionering?

  Det at drive en fælles virksomhed, giver muligheder for synergi og stordriftsfordele, hvorfor der er udarbejdet en ny risikobaseret dimensionering, der harmoniserer de 8 ejerkommuner ved at sætte en minimumsstandard, øge fleksibiliteten og udnytter ressourcerne.

  Der fastsættes med den nye risikobaserede dimensionering et fælles basisniveau for det, der er nødvendigt for at yde en forsvarlig beredskabsfaglig indsats for alle 330.000 indbyggere. Oven på dette basisniveau kan Beredskabskommissionen i dialog med den daglige ledelse, kommuner og leverandører, bygge den endelige model for, hvordan det operative beredskab skal se ud i de enkelte delområder.

  Den risikobaserede dimensionering er udarbejdet af beredskabsfolk fra Østsjællands Beredskab, som til dagligt blandt andet fungerer som indsatsledere ved ildebrande samt foretager risikovurderinger af bygningskonstruktioner, arrangementer og lignende, samt mange års indsamlet data. Herefter er den sendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, som er den overordnede myndighed på området, og de er ikke fremkommet med væsentlige bekymringer.

  Den nye risikobaserede dimensionering giver en fleksibilitet, så køretøjer, stationer og mandskab kan rokeres og justeres ift. de kommende års hændelsesmønstre, byudvikling og infrastruktur.

  Endelig viser analyser, i den risikobaserede dimensionering, at med et gennemsnit på 6,4 hændelser pr. døgn i hele Østsjællands beredskabs område, kan opgaverne klares ved bedre ressourceudnyttelse af både mandskab og materiel uden at det går på kompromis med sikkerhedsniveauet.

  Det vil betyde at, i et vist omfang vil der komme færre udrykningskøretøjer til mindre komplicerede dagligdagshændelser, som fx ild i en skraldespand.

  Til større eller mere komplicerede dagligdagshændelser vil der komme flere udrykningsenheder fra flere forskellige steder, da Østsjællands Beredskab råder over en væsentlig samlet beredskabskapacitet ift. De tidligere mindre beredskaber.

  I ”worst case” scenarier, som fx terror, er beredskabskapaciteten yderligere forøget ift. de tidligere beredskaber, da der udover den samlede øget beredskabskapacitet også er indkøbt nyt materiel.

  Beredskabskommissionen er på møde d. 14. december blevet enige om en ny fælles model for risikobaseret dimensionering, som nu videresendes til behandling i byrådene.

  Modellen fastholder den nuværende responstid i alle 8 kommuner, som betyder, at borgere og virksomheder vil opleve samme sikkerhedsniveau som hidtil.

  Østsjællands Beredskab betragtes som ét fælles beredskabsområde, og modellen udnytter de samlede ressourcer mere effektivt end tidligere, som gør det muligt at finde den planlagte besparelse på 5 mio. kr. Det betyder, at der kan ske ændringer i sammensætning af mandskab og materiel i alle områder.

  Den risikobaserede dimensionering angiver det, der er nødvendigt for at yde en forsvarlig beredskabsfaglig indsats jf. beredskabsloven. Hvordan modellen konkret skal udmøntes i stationer, mandskab og køretøjer, tages der først endelig stilling til ultimo januar, når Beredskabskommissionens forslag til risikobaseret dimensionering er behandlet af alle interessentkommuner.

  Der er påbegyndt en proces, hvor forslag til risikobaseret dimensionering og muligheder for en konkret udmøntning drøftes med relevante parter, herunder MED-organisationen. Der er indarbejdet en høj grad af fleksibilitet i modellen, som betyder, at der er luft til at nå frem til en solid og holdbar løsning. Formandskabet vil sammen med ledelsen i Østsjællands Beredskab færdiggøre forslag til en færdig model, som kan præsenteres for Beredskabskommissionen ultimo januar.