Køb og brug af fyrværkeri i forbindelse med nytår:

Fyrværkeri må sælges til forbrugere i perioden: 15. december til og med 31. december.
Fyrværkeri må anvendes i perioden: 27. december til og med 1. januar.
Afstandskrav ved brug af konsumfyrværkeri:
Mindst 100 m fra landbrugsbygninger med hold af dyr, hundekenneler og andre dyrehold samt arealer med udegående dyr.

Mindst 100 m fra bygninger med let antændeligt tag, stakke eller anden opbevaring i det fri af let antændelige stoffer, herunder fyrværkeri, større oplag af træ, brændsel, brændbar emballage og lignende, oplag af brandfarlige væsker, F-gas eller overjordiske naturgasinstallationer, og 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden brændbar vegetation.

Anvendelse af raketter må ikke finde sted i mindre afstand end:
10 m fra bygningers åbninger,
200 m fra bygninger med let antændeligt tag, stakke eller anden opbevaring i det fri af let antændelige stoffer, herunder fyrværkeri, større oplag af træ, brændsel, brændbar emballage og lignende, oplag af brandfarlige væsker, F-gas eller overjordiske naturgasinstallationer, og 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden brændbar vegetation.

Husk, at de angivne afstande skal fordobles i vindens retning.

FAQ

– Skal vi holde familiefest i februar og vil gerne afskyde resten af vores    nytårsfyrværkeri ?
  • Det er kun tilladt som forbruger, at anvende fyrværkeri i perioden 27.  december til og med 1. januar.
    Dog må godkendte festfyrværkere anvende konsumfyrværkeri udenfor perioden efter anmeldelse til beredskabet.
– Skal vi søge dispensation fra reglerne omkring afskydning af fyrværkeri ?
  • I alle situationer, hvor man ikke kan overholde reglerne og er nødsaget til at søge en dispensation skal dispensationen sendes til Sikkerhedsstyrelsen.